Skolēnu uzņemšana Skrundas vidusskolā

Nav komentāri

2017./2018.m.g. skola piedāvā:

Pamatskolā

  • Pamatizglītības programmu (IP kods 21011111),
  • Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (IP kods 21015611),

JAUNUMS

Vidusskolā

  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (IP kods 31011011),
  • Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena izglītības programmu (IP kods 31012011),
  • Vispārējās vidējās izglītības profesionālā virziena programmu “VALSTS AIZSARDZĪBAS MĀCĪBĀ” (IP kods 31014011).

Vidusskolā piedāvā JAL praktiskās uzņēmējdarbības izglītības mācību programmu.

Komercizglītības projektu „Esi, līderis!”