Ieskaišu un kontroldarbu grafiks

Ieskaišu un kontroldarbu grafiks E-klases dienasgrāmatās.

Skolēni un vecāki savās E-klases dienasgrāmatās redz tos plānotos pārbaudes darbus, kuri attiecas uz konkrēto skolēnu.