Skolas dokumenti

Pašnovērtējuma aktualizācija 2020

Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība 2020

 

Skrundas vidusskolas noteikumi COVID-19 infekcijas ierobežojumu laikā

Kārtība kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas epidemioloģisko ierobežojumu laikā

Kārtība par mācību procesa organizēšanu epidemioloģisko ierobežojumu laikā

Kārtība_ kādā tiek īstenoti epidemioloģiskās drošības pasākumi un higiēnas prasības COVID19 infekcijas ierobežojumu laikā

 

 Darba koplīgums

 Personas datu apstrādes noteikumi

 Kārtība, kā klases audzinātājs veic audzinātāja darbu skolā

Skrundas vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi

 SKRUNDAS vidusskolas izglītojamo ZPD izstrādes un vērtēšanas kārtība

 Skolas nolikums

 Kārtība, kādā tiek piešķirtas stipendijas 10.-12.klašu izglītojamiem Skrundas vidusskolā

 Skolas pagarinātās darba dienas grupas REGLAMENTS

 Vecāku padomes reglaments

 Metodisko komisiju reglaments

 Kārtība kā tiek risināti konflikti vai konstatēta fiziska un (vai) emocionāla vardarbība pret personu