Skolas dokumenti

Skrundas vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums 2021

Pašnovērtējuma aktualizācija 2020

Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība 2021

 

Skolas nolikums
Skat. https://drive.google.com/file/d/1XwzFaSWIrPGJ7RbKci9RsQzlY4BQVTfC/view?usp=sharing

 

Skrundas vidusskolas noteikumi COVID-19 infekcijas ierobežojumu laikā

Kārtība izglītības procesa organizācijai un epidemioloģiskās drošības pasākumi COVID19 infekcijas ierobežošanai – Atjaunots 21.10.2021.

Kārtība izglītības procesa organizācijai un EPIDEMIOLOĢISKĀS DROŠĪBAS PASĀKUMI UN HIGIĒNAS PRASĪBAS COVID-19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAI

 

 Darba koplīgums

 Personas datu apstrādes noteikumi

 Kārtība, kā klases audzinātājs veic audzinātāja darbu skolā

Skrundas vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi

 SKRUNDAS vidusskolas izglītojamo ZPD izstrādes un vērtēšanas kārtība

 

 Kārtība, kādā tiek piešķirtas stipendijas 10.-12.klašu izglītojamiem Skrundas vidusskolā

 Skolas pagarinātās darba dienas grupas REGLAMENTS

 Vecāku padomes reglaments

 Metodisko komisiju reglaments

 Kārtība kā tiek risināti konflikti vai konstatēta fiziska un (vai) emocionāla vardarbība pret personu