Skolas dokumenti

 Pašnovērtējuma aktualizācija 2018

 Darba koplīgums

 Personas datu apstrādes noteikumi

 Kārtība, kā klases audzinātājs veic audzinātāja darbu skolā

Skrundas vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi

 SKRUNDAS vidusskolas izglītojamo ZPD izstrādes un vērtēšanas kārtība

 Pašnovērtējuma ziņojums

 Pašnovērtējuma ziņojuma pielikumi

 Skolas nolikums

Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība 2018

 Kārtība, kādā tiek piešķirtas stipendijas 10.-12.klašu izglītojamiem Skrundas vidusskolā

 Skolas pagarinātās darba dienas grupas REGLAMENTS

 Vecāku padomes reglaments

 Metodisko komisiju reglaments

 Kārtība kā tiek risināti konflikti vai konstatēta fiziska un (vai) emocionāla vardarbība pret personu