Skolas dokumenti

Skrundas vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi

SKRUNDAS vidusskolas izglītojamo ZPD izstrādes un vērtēšanas kārtība

 Pašnovērtējuma ziņojums 2016

 Pašnovērtējuma ziņojuma pielikumi

 Skolas nolikums

 Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

 Mājas_darbu_kārtība

 Kārtība, kādā tiek piešķirtas stipendijas 10.-12.klašu izglītojamiem Skrundas vidusskolā

 Skolas pagarinātās darba dienas grupas REGLAMENTS

 Vecāku padomes reglaments

 Metodisko komisiju reglaments

 Kārtība kā tiek risināti konflikti vai konstatēta fiziska un (vai) emocionāla vardarbība pret personu