Skolas mērķi un uzdevumi

Vīzija

Izglītojamais kā sociāli un pilsoniski aktīva, konkurētspējīga personība mūsdienu sabiedrībā.

Misija

Radīt demokrātisku izglītības vidi ikvienam izglītojamam.

Skolas darbības mērķis –

Īstenot izglītības procesu vispārējās izglītības programmu noteikto mērķu sasniegšanai demokrātiskā, profesionālā, radošā izglītības vidē.

Uzdevumi mērķu realizācijai

Pamatjoma

Uzdevumi

Mācību saturs

Nodrošināt pedagoģiskā procesa norisi radošā, emocionāli, sociāli un psiholoģiski labvēlīgā vidē.

Organizēt izglītojamā pieredzē balstītu jēgpilnu mācību procesu.

Mācību satura apguvē nodrošināt  pirmsskolas, sākumskolas un pamatskolas pēctecību mācību procesu saistot ar praktisku dzīves darbību. Veicināt interesi par dabaszinātnēm, tehnoloģijām un matemātiku, kas balstīta praktiskā, ar reālo dzīvi saistītā darbībā.

Mācīšana un mācīšanās

Nodrošināt kvalitatīvu, ar reālo dzīvi saistītu mācību procesu visās izglītības pakāpēs, ievērojot mācību procesa individualizāciju, diferenciāciju un metodiku, liekot uzsvaru uz māku mācīties izzināt, secināt un pielietot. Turpināt uzlabot materiāli tehnisko nodrošinājumu visās mācību jomās. Veicināt skolēnu pašapziņas un spriestspējas attīstību. Uzlabot lasītprasmi visos skolēnu vecuma posmos.

Izglītojamo sasniegumi

Uzlabot darbu skolēnu līdzatbildības paaugstināšanā mācību procesa norisē, izaugsmes dinamikas pilnveidošanā.

Atbalsts izglītojamiem

Nodrošināt atbalstu zināšanu ieguvē talantīgajiem izglītojamiem, reemigrējošo ģimeņu bērniem un izglītojamiem mācīšanās grūtībām.

Motivēt izglītojamos tālākās izglītības iegūšanai un mērķtiecīgas savas karjeras veidošanai.

Piedāvājot dažādas interešu izglītības programmas, veicināt katra izglītojamā spēju mērķtiecīgu attīstīšanu un pilnveidi.

Veicināt skolēnu izpratni par veselības un cilvēkdrošības jautājumiem un atbildīgu attieksmi un rīcību ikdienas situācijās: skolas iekšējās kārtības noteikumu aktualizēšana un ievērošana, drošības un ekonomiskās izglītības jautājumu aktualizēšana. Veicināt skolēnu aktīvu iesaistīšanos interešu izglītības programmās un ārpusklases aktivitātēs.

Iestādes vide

Veidot skolā pievilcīgu un mūsdienu apstākļiem atbilstošu vidi.

Uzlabot saskarsmes prasmes, pilnveidojot skolēnu izpratni par savstarpējo attiecību kultūru.

Radīt iespējas izglītojamiem un viņu vecāku līdzdalībai skolas un vietējās kopienas izglītības un kultūrvides veidošanā: klases, skolas tradīciju, skolēnu pašpārvalžu darbības aktivizēšana skolas pārvaldībā, apkārtējās vides sakopšanā, novada, pilsētas vides izzināšanā.

Iestādes resursi

Sekmēt pedagogu profesionālo kompetenču regulāru pilnveidi. Veicināt pedagogu sadarbību profesionālo prasmju attīstībai (kopīga stundu plānošana, dalīšanās pieredzē, savstarpējā stundu vērošana).

Skolas sekmīgas darbības nodrošināšanai veikt regulāru finanšu, materiālo un cilvēkresursu plānošanu un piesaisti.

Iestādes darba organizācija

Aktivizēt skolas pedagogu, darbinieku, vecāku padomes un izglītojamo līdzpārvaldes sadarbību.

Patriotiskā audzināšana

Stiprināt izglītojamo patriotismu, kultūridentitāti un valstisko apziņu atzīmējot valsts svētkus, atceres dienas, par to runājot gan mācību stundās, gan organizējot ārpusklases aktivitātēs. Veicināt pilsoniskās atbildības attīstību ģimenē, skolā un sabiedrībā. Gatavoties XII Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.

Atbildēt