Kontakti

INFORMĀCIJA PAR E-ADRESI

E-ADRESES PRIEKŠROCĪBAS

E-ADRESES PRIEKŠROCĪBAS

 

Adrese:
Liepājas iela 12, Skrunda, Kuldīgas novads, LV – 3326

WhatsApp: +371 20221378 

Kontakti:
E-pasts: skrundasvsk@kuldigasnovads.lv

Direktore Agita Grāvere-Prenclava
Telefons, fakss: +371 63331286; mob. +371 26309368
E-pasts: agita.gravere-prenclava@kuldiga.lv

Lietvede Irita Bolsunovska
Telefons: +371 63331287; mob. +37129157119
E-pasts: irita.bolsunovska@kuldigasnovads.lv

Direktora vietniece izglītības jomā
(atbildīgā par speciālo un iekļaujošo izglītību,
metodisko darbu pamatskolas un vidusskolas posmā)
Signe Grīnberga
E-pasts: signe.grinberga@kuldigasnovads.lv

Direktora vietniece izglītības jomā 
(atbildīgā par speciālo un iekļaujošo izglītību,
metodisko darbu sākumskolas posmā un pirmsskolu)
Iveta Labunska
E-pasts: iveta.labunska@kuldigasnovads.lv

Direktora vietniece informācijas tehnoloģiju jomā Inguna Berga
(atbildīgā par skolas informācijas sistēmām VIIS, e-klase, VPS, digitāliem resursiem)
E-pasts: inguna.berga@kuldigasnovads.lv

Direktora vietnieks audzināšanas un ārpusklases darbā Aldis Zalgauckis
E-pasts: aldis.zalgauckis@kuldigasnovads.lv

Saimniecības vadītāja Dace Pole
T.  +371 63331287;  mob. +37129157119
E-pasts: dace.pole@kuldigasnovads.lv

Medmāsa Brigita Miezāja:
T. +371 63331323
E-pasts: brigita.miezaja@kuldigasnovads.lv

 

Skolas rekvizīti-

Skrundas vidusskola
Reģ.Nr.4113901187
Piegādes adrese: Liepājas iela 12, Skrunda, Kuldīgas novads, LV 3326

Maksātājs
Kuldīgas novada pašvaldība
Juridiskā adrese: Baznīcas iela 11, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV 3301
Reģ.Nr.90000035590
PVN reģ.Nr.LV90000035590

Bankas nosaukums a/s SEB banka, kods UNLALV2X
Bankas konts LV26 UNLA 0011 0011 3040 1