Metodiskās komisijas

2023./2024.m.g.

Nr.p.k. Metodiskā komisija Metodiskās komisijas vadītājs
1. Valodu  jomas metodiskā komisija Jana Kozjura
2. Dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju jomas metodiskā komisija Una Ziņģe
3. Sākumskolas skolotāju metodiskā komisija Inga Vingre
4. Pirmsskolas pedagogu metodiskā komisija Gunta Dreimane
5. Kultūras un pašizpausmes mākslā, sporta un veselības, sociālās un pilsoniskās jomas metodiskā komisija Ilze Kudiņa

Metodiskā darba prioritāte Kuldīgas novadā 2023./2024.m.g.

Mācību stundu kvalitātes paaugstināšana.

Metodiskā darba uzdevumi Skrundas vidusskolā 2023./2024.m.g.

 

2022./2023.m.g.

Nr.p.k. Metodiskā komisija Metodiskās komisijas vadītājs
1. Valodu  jomas metodiskā komisija Inese Dabiņa
2. Dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju jomas metodiskā komisija Inguna Berga
3. Sākumskolas skolotāju metodiskā komisija Iveta Labunska
4. Pirmsskolas pedagogu metodiskā komisija Gunta Dreimane
5. Kultūras un pašizpausmes mākslā, sporta un veselības, sociālās un pilsoniskās jomas metodiskā komisija Ligita Kučka

Metodiskā darba prioritāte 2022./2023.m.g.

Vienotas izpratnes veidošana par mācību satura plānošanu un mācību satura īstenošana.

Metodiskā darba uzdevumi Skrundas vidusskolā 2022./2023.m.g.

Skrundas vidusskolas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides plāns

 

2021./2022.m.g.

Nr.p.k. Metodiskā komisija Metodiskās komisijas vadītājs
1. Matemātikas mācību joma Una Ziņģe
2. Valodu mācību joma Inese Dabiņa
3. Sākumskola Iveta Labunska
4. Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma Ligita Meždreija
5. Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma Ligita Kučka
6. Sociālā un pilsoniskā mācību joma Vineta Hildebrante
7. Tehnoloģiju mācību joma Inguna Berga
8. Dabaszinātņu mācību joma Aiva Čehoviča

 

Metodiskā darba prioritāte 2021./2022.m.g.

Vienotas izpratnes veidošana par mācību satura plānošanu un mācību satura īstenošana.

Uzdevumi Aktivitāte Sasniedzamais rezultāts
  • Plānot un īstenot vienotu satura plānošanu un mācību satura īstenošanu.
  • Sasniedzamā rezultāta formulēšana katrai mācību stundai.
  • Mācību satura plānošana sadarbībā ar kolēģiem.
  • Katrā stundā formulēts sasniedzamais rezultāts un kritēriji tā sasniegšanai.
  • Īstenot skolotāju sadarbību, lai nodrošinātu vienotu pieeju mācību procesam.
  • Savstarpēja mācību priekšmetu stundu vērošana un analīze.
  • Laika plānošana regulāram skolotāju kopdarbam.
  • Katrs skolotājs vismaz 1 reizi mācību gadā vēro stundu pie kāda kolēģa.
  • Visu mācību priekšmetu skolotāju sadarbība, kuri īsteno mācību procesu konkrētā klasē.

 

2020./2021.m.g.

 

2019./2020.m.g.

 

Atbildēt