RTU Zinātnieku nakts

Nav komentāri

24.septembrī no 13:00 līdz 15:00 RTU Zinātnieku nakts 2021 pasākumam, kur RTU zinātnieki ar kolēģiem pastāstīja un parādīja kāpēc un kā tiek veidoti jauni biomateriāli. Šo pasākumu tiešsaistē vēroja un atbildēja uz jautājumiem Skrundas vidusskolas 12. un 8.a klases skolēni. Paldies skolotājai Silvai Pētersonei, kura informēja par šī pasākuma esamību.

https://www.facebook.com/rigastehniskauniversitate/videos/464349777981400

https://lvportals.lv/dienaskartiba/332712-rtu-aicina-skolenus-uz-zinatnieku-nakts-pasakumiem-24-septembri-2021

Informāciju sagatavoja ķīmijas skolotāja Inese Pickaine.

 

Mācību process

Nav komentāri

Sākot no 15.aprīļa, Skrundas vidusskolā mācības skolēniem klātienē nenotiek, sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību. Mācības notiek attālināti, sekot līdzi informācijai e-klasē.

12.klases skolēniem notiks konsultācijas centralizēto eksāmenu priekšmetos 2 reizes nedēļā (trešdienā un ceturtdienā) un visi skolēni var vienoties par konsultācijām klātienē individuāli, saskaņojot laiku ar pedagogu.

Rīkojums.pdf

More

Diagnosticējošie darbi 9.klasēm

Nav komentāri

Pavasara brīvdienas

Nav komentāri

Mācību procesa organizācija sākot no 1.marta

Nav komentāri

Skrundas vidusskola sākot no 1.marta visās klašu grupās mācību procesu īsteno attālināti. 

Skat. https://www.spkc.gov.lv/sites/spkc/files/media_file/novadu_saraksts_24022021_0.pdf

Diagnosticējošie darbi 3.,6.,9.klasēm

Nav komentāri

3.klases diagnosticējošie darbi

  • mācību valoda: mutvārdu daļa līdz 2. martam, rakstu daļa – 3. martā;
  • matemātika – 9. martā.

6.klases diagnosticējošie darbi

  • mācību valoda: mutvārdu daļa līdz 16.februārim, rakstu daļa – 17.februārī;
  • matemātika – 25.februārī;
  • dabaszinības – 4.martā.

9.klases diagnosticējošie darbi
Obligātie

  • latviešu mācību valoda – 27.aprīlis;
  • matemātika – 29.aprīlis.

Izvēles

  • svešvaloda (angļu, krievu)- 13.aprīlis;
  • Latvijas vēsture – 15.aprīlis;
  • dabaszinības (fizika, ķīmija, ģeogrāfija, bioloģija) – 20.aprīlis.

Mācību procesa organizācija no 8.februāra

Nav komentāri

Klātienē tiks atsāktas individuālās konsultācijas obligātā mācību satura apguvei, kas attiecas uz vairāk skolēnu grupām.

Klātienes konsultācijas varēs saņemt 12.klašu skolēni vispārizglītojošajās skolās, valsts pārbaudes darbu kārtotāji šā gada pavasarī,

kā arī visu vecumposmu grupu skolēni, kas pakļauti priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskam.

Jāuzsver, ka ar to tiek saprasti jebkādi nelabvēlīgi apstākļi, kas traucē mācīties – gan emocionālās dabas grūtības, gan psiholoģiskā atbalsta nepieciešamība, gan grūtības izprast mācību vielu un nesekmība, gan ierobežotas tehniskās iespējas, kas liedz kvalitatīvi piedalīties mācību procesā.

Katrai konsultācijai jābūt individuālai ar pedagogu un ne garākai kā 40 minūtes.

Konsultāciju grafiks jāplāno, jāņem vērā konkrētus apstākļus, jo katrai izglītības iestādei ir sava specifika, ko nosaka skolēnu skaits, kuriem ir nepieciešamas konsultācijas, nodrošinājums ar personālu, kā arī skolas tehniskais aprīkojums un infrastruktūra.

Jebkuru klātienes nodarbību laikā stingri jāievēro epidemioloģiskās drošības pasākumi: jāmazgā vai jādezinficē rokas, pareizi jālieto sejas maska, jāvēdina telpas un jāietur droša distance. Maskas jālieto jebkuru nodarbību laikā iekštelpās.

 

Atzinība

Nav komentāri

Izglītības portāls Uzdevumi.lv izteicis atzinību mācību iestādei un arī aktīvākajiem pedagogiem par portāla iespēju izmantošanu un mācību procesa modernizēšanu. 2021./2021.m.g. 1.semestrī izveidoti kopā 405 digitāli pārbaudes darbi un skolēni atrisinājuši 188059 uzdevumus.

Vecāki ieraksti