Misija, vīzija, vērtības

Izglītības iestādes misija

Radīt demokrātisku izglītības vidi ikvienam izglītojamam.

Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo

Izglītojamais kā sociāli un pilsoniski aktīva, konkurētspējīga personība mūsdienu sabiedrībā.

Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā

Radošums, atbildība, godīgums.

Izglītības iestādes stratēģiskais mērķis

Īstenot iekļaujošu un kvalitatīvu mācību procesu, lai veicinātu katra izglītojamā individuālo izaugsmi un daudzpusīgu attīstību.

 

 

 

Atbildēt