Projekts 8.3.2.2/16/I/001 Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

2021./2022.m.g. Skrundas vidusskola darbojās projektā 8.3.2.2/16/I/001 Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai. Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.
Šajā mācību gadā tika nodrošināta individualizēta pieeja skolēniem ar mācīšanās traucējumiem un mācību grūtībām 1.-3.klašu grupā matemātikas, datorikas vai dabaszinību un latviešu valodas stundās. Projektā tika iesaistīti 67 Skrundas vidusskolas skolēni. Projektā kā pedagoga palīgs/otrais pedagogs strādāja 4 skolotāji. Projekta nodarbību rezultātā tika pilnveidota izglītojamo lasītprasme, rakstītprasme, pielietojot individualizētu pieeju. Uzlabojās skolēnu mācību sasniegumi.

Informāciju sagatavoja Skrundas vidusskolas direktora vietniece Signe Grīnberga

Šis ieraksts tika publicēts Projekti. Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.