2023./2024. mācību gads, brīvdienas un valsts pārbaudes darbi

Avots: https://lvportals.lv/skaidrojumi/298263-2018-2019-macibu-gads-brivdienas-un-parbaudes-darbi-2018

2018./2019. mācību gada valsts pārbaudījumu grafiks

 Valsts pārbaudes darbu grafiks 2018./2019.m.g.

 

2017./2018.m.g. rezultāti

Skolā noslēdzies 2017./2018.mācību gads. Apliecības par vispārējo pamatizglītību saņēmuši 36 Skrundas vidusskolas 9.klases skolēni. Savukārt 12.klases skolēni 29.jūnijā saņēma atestātus par vispārējo vidējo izglītību un centralizēto eksāmenu (CE) sertifikātus. Centralizētos eksāmenus par vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi kārtoja 14 Skrundas vidusskolas 12.klases skolēni. Matemātika, latviešu valoda un svešvaloda ir obligātie eksāmeni, kas jākārto visiem vispārējās vidējās izglītības ieguvējiem. 2 Skrundas vidusskolas skolēni kārtoja CE bioloģijā un 3 skolēni– fizikā. Kopumā vērtējot jauniešu sniegumu CE, var secināt, ka, rezultāti obligātajos CE un fizikā ir augstāki par vidējiem rezultātiem valstī. Salīdzinot pēc urbanizācijas ar Rīgas, pilsētu, un republikas pilsētu skolām angļu valodā (64,49%)  nedaudz zemāk nekā Rīgas skolās (65,30%). Matemātikā un latviešu valodā vidējais kopprocents augstāks par Rīgas, pilsētu, un republikas pilsētu skolām. Salīdzinot CE vidējos rezultātus pa skolu tipiem Skrundas vidusskolas skolēniem matemātikā un latviešu valodā vidējais kopprocents augstāks nekā citās vidusskolās un ģimnāzijās Latvijā. Fizikas eksāmenā augstākais vidējais rezultāts (48%) sasniegts salīdzinot pēc urbanizācijas un vidusskolu, ģimnāziju grupā.

Atbildēt